ไลอ้อนส์ เคพ

ทิวทัศน์บริเวณแถบตะวันตกเป็นบริเวณหนึ่งในสถานที่ที่งดงามมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก ไวน์ที่มาจากชายฝั่งทะเลที่งดงามแห่งนี้เมื่อได้รับกสนหมักบ่มจะมีกลิ่นรสเฉพาะตัวที่ชวนให้หวนรำลึกถึงความงดงามของธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแห่งนี้

Visit Website